دما : درجه سانتي گراد
وضعيت جوي :
درصد رطوبت : درصد
باد : Km/h  
پيش بيني وضع هوا در ده روز آينده